Haiku
Poem Zoom » Poems » Haiku by Semih Bilgic
Advanced Poem Search

Comments... | Email PoemEmail Poem |

HAIKU

lights player
shadows dancer
you uncertain

© Semih Bilgic . All Rights Reserved.


Comments